Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Beautycenter Breukelen!
(Laatst ge-update: 30-5-2019)

Definities en algemene opmerkingen
Hoewel Beautycenter Breukelen de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie. 
Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beautycenter Breukelen zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Beautycenter Breukelen zijn vrijblijvend en Beautycenter Breukelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Beautycenter Breukelen. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Beautycenter Breukelen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 De administratie van Beautycenter Breukelen en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beautycenter Breukelen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beautycenter Breukelen verrichte leveringen. Beautycenter Breukelen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

3.2 De betalingskosten worden alleen in rekening gebracht bij levering onder rembours en bedragen de op dat moment geldende kosten van TNT post (inclusief BTW) per bestelling en kunnen in rekening gebracht worden bij “Betaling achteraf” zoals bepaald door EU en lokale wetgeving.

3.3 De verzendkosten bedragen de op dat moment geldende kosten van de gebruikte logistieke provider zoals bijv.TNT post (inclusief BTW) ongeacht de grootte van de bestelling.

3.4 Betaling kan plaatsvinden door "Via iDEAL", Ban contact/Mister Cash, "Vooraf overmaken per bank/Giro", "Contant bij aflevering" (rembours) of bij 'zelf afhalen' bij Beautycenter Breukelen  en “Betalen achteraf”. 

3.5 Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Beautycenter Breukelen bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Beautycenter Breukelen zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd €10,00 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Beautycenter Breukelen het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1 Beautycenter Breukelen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beautycenter Breukelen, dan wel tussen Beautycenter Breukelen en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beautycenter Breukelen. Bij eventuele vragen of klachten zal Beautycenter Breukelen binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland op het door de klant aangegeven bezorgadres. (Aflevering buiten Nederland alleen in overleg met Beautycenter Breukelen. Delivery outside the Netherlands only after confirmation from Beautycenter Breukelen)

5.2 Aangegeven levertijden gelden als indicatie. Beautycenter Breukelen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.3 Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.

5.4. Beautycenter Breukelen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5.5 Beautycenter Breukelen hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Incorrecte levering
6.1 De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@beautycenterbreukelen.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@beautycenterbreukelen.nl. Beautycenter Breukelen reageert binnen drie werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling (Herroeping bestelling)
7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Beautycenter Breukelen te ontbinden. Dit wordt ook wel herroepingsrecht genoemd. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven en heeft 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

7.2 Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan Beautycenter Breukelen te melden. De klant dient het product na overleg met Beautycenter Breukelen te sturen naar een door Beautycenter Breukelen vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. De kosten voor de retourzending zullen gelijk zijn aan het dan geldende tarief van de door de klant gekozen vervoerder zoals bijv. Post NL.

7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Beautycenter Breukelen ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Beautycenter Breukelen deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Beautycenter Breukelen het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.

7.4 Beautycenter Breukelen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

7.5 Niet alle artikelen die Beautycenter Breukelen verkoopt kunnen worden teruggestuurd: Muziek, films, downloads en andere digitale artikelen, evenals op maat en of klant specificatie gemaakte producten, tijdschriften en hygiënische producten zoals cosmetica en andere bederfelijke waar kunnen niet geretourneerd worden.

7.6 De klant kan indien gewenst, gebruikmaken van het zogenaamde “Herroepingsformulier” indien hij/zij de bestelling wil annuleren (herroepen). Dit conform het eerder genoemde in artikel 7.5 Het “Herroepingsformulier” vindt u op de webpagina “Algemene leveringsvoorwaarden / Herroepingsformulier”

 Artikel 8 Overmacht
8.1 Beautycenter Breukelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Beautycenter Breukelen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Beautycenter Breukelen draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Beautycenter Breukelen geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Beautycenter Breukelen garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Beautycenter Breukelen geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

10.3 De klant vrijwaart Beautycenter Breukelen van inbreuk op enig beeld, merken en of ander eigendomsrecht van derden op de door de klant ter beschikking gestelde afbeeldingen, teksten etc., benodigd voor het bedrukken van bestelde producten/artikelen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Beautycenter Breukelen kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuur waarde.

11.2 Beautycenter Breukelen is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Beautycenter Breukelen tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.2 Gegevens van de klant zullen door Beautycenter Breukelen niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 13 Garantie
13.1 Beautycenter Breukelen staat er voor in dat de haar geleverde producten op het tijdstip van levering de kwaliteit bezitten die voor normaal gebruik van de producten is vereist.

13.2 Indien de product een gebrek vertoont, heeft de koper recht op herstel van de product. Beautycenter Breukelen kan er voor kiezen om de product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de product niet mogelijk is.

13.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

13.4 In de regel zal de garantietermijn de wettelijke termijn van twee jaar niet overschrijden.

Artikel 14 Gebreken en klachten
14.1 De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste producten zijn geleverd.

of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene.

of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper, Beautycenter Breukelen deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk (evt. email) en gemotiveerd in kennis te stellen.

14.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering, Beautycenter Breukelen schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

14.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Beautycenter Breukelen worden geretourneerd.

Artikel 15 Diversen
15.1 Indien de klant aan Beautycenter Breukelen schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Beautycenter Breukelen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Beautycenter Breukelen schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door Beautycenter Breukelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Beautycenter Breukelen.

15.3 Beautycenter Breukelen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Beautycenter Breukelen te wijzigen.

15.4 Beautycenter Breukelen staat ingeschreven onder nummer 30114895 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden Beautycenter Breukelen!
(Laatst ge-update: 30-5-2019)
Definities en algemene opmerkingen
Hoewel Beautycenter Breukelen de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.
Leveringsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beautycenter Breukelen zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Beautycenter Breukelen zijn vrijblijvend en Beautycenter Breukelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Beautycenter Breukelen. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Beautycenter Breukelen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3 De administratie van Beautycenter Breukelen en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beautycenter Breukelen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beautycenter Breukelen verrichte leveringen. Beautycenter Breukelen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.2 De betalingskosten worden alleen in rekening gebracht bij levering onder rembours en bedragen de op dat moment geldende kosten van TNT post (inclusief BTW) per bestelling en kunnen in rekening gebracht worden bij “Betaling achteraf” zoals bepaald door EU en lokale wetgeving.
3.3 De verzendkosten bedragen de op dat moment geldende kosten van de gebruikte logistieke provider zoals bijv.TNT post (inclusief BTW) ongeacht de grootte van de bestelling.
3.4 Betaling kan plaatsvinden door "Via iDEAL", Ban contact/Mister Cash, "Vooraf overmaken per bank/Giro", "Contant bij aflevering" (rembours) of bij `zelf afhalen` bij Beautycenter Breukelen en “Betalen achteraf”.
3.5 Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Beautycenter Breukelen bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Beautycenter Breukelen zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd €10,00 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.6 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Beautycenter Breukelen het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1 Beautycenter Breukelen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beautycenter Breukelen, dan wel tussen Beautycenter Breukelen en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beautycenter Breukelen. Bij eventuele vragen of klachten zal Beautycenter Breukelen binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.
Artikel 5 Levering en levertijd
5.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland op het door de klant aangegeven bezorgadres. (Aflevering buiten Nederland alleen in overleg met Beautycenter Breukelen. Delivery outside the Netherlands only after confirmation from Beautycenter Breukelen)
5.2 Aangegeven levertijden gelden als indicatie. Beautycenter Breukelen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3 Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.
5.4. Beautycenter Breukelen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5 Beautycenter Breukelen hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Incorrecte levering
6.1 De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@beautycenterbreukelen.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@beautycenterbreukelen.nl. Beautycenter Breukelen reageert binnen drie werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.
Artikel 7 Annulering bestelling (Herroeping bestelling)
7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Beautycenter Breukelen te ontbinden. Dit wordt ook wel herroepingsrecht genoemd. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven en heeft 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
7.2 Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan Beautycenter Breukelen te melden. De klant dient het product na overleg met Beautycenter Breukelen te sturen naar een door Beautycenter Breukelen vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. De kosten voor de retourzending zullen gelijk zijn aan het dan geldende tarief van de door de klant gekozen vervoerder zoals bijv. Post NL.
7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Beautycenter Breukelen ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Beautycenter Breukelen deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Beautycenter Breukelen het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.
7.4 Beautycenter Breukelen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.
7.5 Niet alle artikelen die Beautycenter Breukelen verkoopt kunnen worden teruggestuurd: Muziek, films, downloads en andere digitale artikelen, evenals op maat en of klant specificatie gemaakte producten, tijdschriften en hygiënische producten zoals cosmetica en andere bederfelijke waar kunnen niet geretourneerd worden.
7.6 De klant kan indien gewenst, gebruikmaken van het zogenaamde “Herroepingsformulier” indien hij/zij de bestelling wil annuleren (herroepen). Dit conform het eerder genoemde in artikel 7.5 Het “Herroepingsformulier” vindt u op de webpagina “Algemene leveringsvoorwaarden / Herroepingsformulier”
Artikel 8 Overmacht
8.1 Beautycenter Breukelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Beautycenter Breukelen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Beautycenter Breukelen draagt het risico tijdens het transport.
Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Beautycenter Breukelen geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2 Beautycenter Breukelen garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Beautycenter Breukelen geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
10.3 De klant vrijwaart Beautycenter Breukelen van inbreuk op enig beeld, merken en of ander eigendomsrecht van derden op de door de klant ter beschikking gestelde afbeeldingen, teksten etc., benodigd voor het bedrukken van bestelde producten/artikelen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Beautycenter Breukelen kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuur waarde.
11.2 Beautycenter Breukelen is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Beautycenter Breukelen tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2 Gegevens van de klant zullen door Beautycenter Breukelen niet worden verkocht of verhuurd aan derden.
Artikel 13 Garantie
13.1 Beautycenter Breukelen staat er voor in dat de haar geleverde producten op het tijdstip van levering de kwaliteit bezitten die voor normaal gebruik van de producten is vereist.
13.2 Indien de product een gebrek vertoont, heeft de koper recht op herstel van de product. Beautycenter Breukelen kan er voor kiezen om de product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de product niet mogelijk is.
13.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
13.4 In de regel zal de garantietermijn de wettelijke termijn van twee jaar niet overschrijden.
Artikel 14 Gebreken en klachten
14.1 De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste producten zijn geleverd.
of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene.
of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper, Beautycenter Breukelen deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk (evt. email) en gemotiveerd in kennis te stellen.
14.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering, Beautycenter Breukelen schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
14.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Beautycenter Breukelen worden geretourneerd.
Artikel 15 Diversen
15.1 Indien de klant aan Beautycenter Breukelen schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Beautycenter Breukelen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Beautycenter Breukelen schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
15.2 Wanneer door Beautycenter Breukelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Beautycenter Breukelen.
15.3 Beautycenter Breukelen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Beautycenter Breukelen te wijzigen.
15.4 Beautycenter Breukelen staat ingeschreven onder nummer 30114895 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Beautycenter Breukelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel